obvestila_en

Spoštovani,

Obveščamo vas, da s 13. februarjem 2011 poteče rok, ki izhaja iz 35. člena Uredbe o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Ur.l. RS, št. 107/2006) - v nadaljevanju Uredba.

Po navedenem členu je bilo do 13. februarja 2011 dovoljeno na računih ločeno prikazovati stroške prevzema, zbiranja in predelave odpadne električne in elektronske opreme. Z navedenim datumom takšna navedba na računih ni več dovoljena za opremo, ki se razvršča od 2. do 10. razreda opreme iz Uredbe.

Za opremo iz razreda 1 navedeno velja od 13. februarja 2013.

Prilagamo vam 35. in pa 6. člen iz Uredbe ter prilogo 1 iz katere so razvidni razredi opreme.

Torej po 13. februarju 2011, na izdanih računih, ni več dovoljeno ločeno prikazovati stroškov ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo.

Za kakršnakoli dodatna pojasnila smo vam na voljo!

V Ljubljani, 5.1.2011

6. člen
(navedba stroškov ravnanja z odpadno opremo)

Proizvajalec in pridobitelj morata zagotoviti, da se pri prodaji opreme v ceni posebej ne navajajo ali prikazujejo stroški zbiranja, predelave in okolju prijaznega odstranjevanja ostankov predelave odpadne opreme, ki nastajajo zaradi zahtev iz te uredbe.

35. člen
(prehodne določbe)

(1) Določba 5. člena te uredbe se ne uporablja za opremo, dano v promet pred 13. avgustom 2005.
(2) Ne glede na določbe 6. člena te uredbe lahko proizvajalec in pridobitelj ter distributer v dogovoru z njima pri prodaji opreme posebej zaračunava dejanske stroške prevzema, zbiranja in predelave odpadne opreme, ki nastajajo zaradi zahtev iz te uredbe, in sicer do:
– 13. februarja 2011 za opremo, ki se razvršča od 2. do 10. razreda opreme iz priloge 1 te uredbe, in
– do 13. februarja 2013 za opremo, ki se razvršča v 1. razred iz priloge 1 te uredbe.

Seznam proizvodov, ki se razvrščajo po razredih električne in elektronske opreme iz priloge 1 te uredbe.

logi_zavezanci