Legislation

Krovna zakonodaja, ki opredeljuje dejavnost družbe ZEOS d.o.o.

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08108/09108/09 – ZPNačrt-A, 48/1257/1292/1356/15102/1530/1661/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20)

Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/1569/15 in 129/20)

Aparati