Direktive in uredbe

Krovna zakonodaja, ki opredeljuje dejavnost družbe ZEOS d.o.o.

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20 in 44/22 - ZVO-2)

Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15129/20, 44/22 - ZVO-2 in 77/22)

Aparati

ZAKONODAJA: Odpadna električna in elektronska oprema

Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/15, 47/16, 72/18, 84/18 – ZIURKOE, 108/20 in 44/22 - ZVO-2)

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev (Uradni list RS, št. 84/18 in 44/22 - ZVO-2)

Direktiva 2012/19/EU Evropskega parlamenta in sveta o odpadni električni in elektronski opremi

Baterije

ZAKONODAJA: Odpadne prenosne baterije, industrijske baterije in akumulatorji 

Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Uradni list RS, št. 3/10, 64/12, 93/12, 103/15, 84/18 – ZIURKOE, 101/20 in 44/22 - ZVO-2)

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev (Uradni list RS, št. 84/18 in 44/22 - ZVO-2)

Uredba Evropskega parlamenta in sveta o baterijah in odpadnih baterijah oz. Uredba (EU) 2023/1542 (gre za spremembo Direktive 2008/98/ES in Uredbe (EU) 2019/1020 ter razveljavitev Direktive 2006/66/ES)

Sveče

ZAKONODAJA: Odpadne nagrobne sveče

Uredba o odpadnih nagrobnih svečah (Uradni list RS, št. 25/19 in 44/22 - ZVO-2)

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 32/0665/0678/0819/1068/17 in 82/18 in 44/22 - ZVO-2)