Deleži nosilcev skupnih načrtov v Sloveniji

V skladu z Uredbo o odpadni električni in elektronski opremi mora proizvajalec na svoje stroške zagotavljati zbiranje in obdelavo vse zbrane odpadne električne in elektronske opreme. Zbiranje in obdelavo mora zagotoviti za delež zbrane odpadne opreme, ki je enak njegovemu deležu električne in elektronske opreme v skupni količini opreme, ki je bila v Sloveniji dana na trg v enem letu, so sporočili po seji vlade.

V evidenci načrtov ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo so vpisani štirje skupni načrti ravnanja s takšno opremo, seveda tudi mi:

Deleži nosilcev skupnih načrtov v Sloveniji

01 delezi zbiralcev graf 

  • ZEOS, naš delež znaša 63%,
  • Interseroh, delež je 22,83%,
  • Trigana, delež je 7,02%,
  • Slopak, delež je 6,8%.

Več: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-0162/sklep-o-dolocitvi-delezev-izpolnjevanja-obveznosti-za-katere-morajo-proizvajalci-elektricne-in-elektronske-opreme-za-leto-2016-zagotoviti-zbiranje-in-obdelavo-odpadne-elektricne-in-elektronske-opreme