Obrazec za vstop v shemo

5 korakov do sheme ZEOS

1.

lzpolnite in pošljite online prijavni obrazec.

2.

Prejeli boste predstavitveni mail z osnovnimi priključitvenimi pogoji.

3.

Izdelava ponudbe na podlagi vaših posredovanih podatkov.

4.

Podpis pogodbe za tekoče leto in po potrebi prijava dejavnosti na FURS preko portala E-trod (brezplačna storitev).

5.

Vključitev v evidenco proizvajalcev EE opreme, ki jo vodi ARSO in prenos vseh vaših obveznosti na shemo ZEOS v skladu z Uredbo o OEEO.

Prijavni obrazec do sheme ZEOS

Prosimo, potrdite, da se strinjate z obdelavo vaših podatkov ter, da ste prebrali in razumeli našo politiko zasebnosti.

Prednosti vključenosti pristopnikov sheme ZEOS

Zavezujemo se, da za vse pristopnike enako in odgovorno poskrbimo, da izpolnijo vse zakonske obveznosti ter s tem ohranjamo njihovo zaupanje v našo shemo. Načela, ki se jih pri tem držimo:

Izpolnjevanje zakonskih obveznosti

Izpolnjevanje zakonskih obveznosti

Prevzemamo in izpolnjujemo vse zakonske obveznosti v skladu s proizvajalčeva razširjena odgovornost - PRO ravnanja z odpadki na proizvajalca (subsidiarna finančna odgovornost proizvajalca, 3. člen ZVO-1J).

Razširjena odgovornost

Aktivno ozaveščanje

Aktivno ozaveščanje

Načrtno in kontinuirano ozaveščamo potrošnike in spreminjamo njihove navade pri ločevanju z odpadki.

Enostavno naročanje in poročanje

Enostavno naročanje in poročanje

Preprosto naročanje odvoza zbranih e-odpadkov, odpadnih baterij in nagrobnih sveč ter poročanje EE opreme, dane na trg (spletni portal).

Enakost za vse pristopnike

Enakost za vse pristopnike

Skrbimo za enoten, dolgoročno vzdržen sistem in izpolnjevanje zakonskih obveznosti pristopnikov sheme ZEOS.

Podpora pristopnikom

Podpora pristopnikom

Skrbimo za redno podporo in obveščanje pristopnikov o zakonskih predpisih in spremembah.

Stabilen poslovni model

Stabilen poslovni model

Zagotavljamo dolgoročno stroškovno učinkovit sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti – PRO - in trajno izpolnjevanje vseh obveznosti, ki jih nalaga okoljska zakonodaja.

Odgovorno delovanje

Odgovorno delovanje

Redno skrbimo za celoten in reden cikel zbiranja, obdelave in predelave OEEO, OPBA in ONS.

Transparentno delovanje

Transparentno delovanje

Naš nadzorni organ je poslovni svet, ki z rednimi sejami in pregledi poslovanja zagotavlja transparentno delovanje.

Prevzemamo obveznost nase

Prevzemamo obveznost nase

Z vsakoletnim doseganjem zakonskih ciljev iz Uredbe o OEEO preprečimo prenos obveznosti in stroškov ravnanja z odpadki na proizvajalca (subsidiarna finančna odgovornost proizvajalca, 3. člen ZVO-1J).

Poročanje doseženih rezultatov

Poročanje doseženih rezultatov

Zagotavljamo poročanje državnim organom o doseženih rezultatih zbiranja, obdelave in predelave e-odpadkov, odpadnih baterij in nagrobnih sveč.

Izpolnjevanje obveznosti za tuja podjetja

Izpolnjevanje obveznosti za tuja podjetja

Izpolnjevanje zakonskih obveznosti za vsa podjetja, ki nimajo sedeža v RS in dajejo EE opremo prvi na slovenski trg.

Neprofitno delovanje

Neprofitno delovanje

Morebitni dobiček se ne deli med družbenike, temveč se usmerja v rezervacije za izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi.

Razširjena odgovornost

Razširjena odgovornost

Koncept razširjene odgovornosti proizvajalcev e-opreme, baterij in nagrobnih sveč pomeni, da morajo proizvajalci zagotoviti, da bodo njihovi proizvodi po tem, ko bodo odslužili namenu in postali odpadek, deležni ustreznega ravnanja: da bodo torej ustrezno zbrani, obdelani in predelani.

Proizvajalec za izpolnjevanje svojih obveznosti ravnanja z odpadki pooblasti ali prenese odgovornost na t. i. organizacije razširjene odgovornosti proizvajalcev, kot je družba ZEOS.

Družba ZEOS, ki ima za svoje delovanje vsa potrebna dovoljenja, znanja in tehnologije ter pri svojem delovanju natančno in sproti sledi vsem predpisom in zakonodaji, nato v imenu proizvajalca zagotavlja ustrezno ravnanje z odpadki in poroča o njem.

TV

Kdo je proizvajalec električne in elektronske opreme?

 Je fizična ali pravna oseba, ki ima ne glede na uporabljeno prodajno tehniko, vključno s komunikacijo na daljavo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo potrošnikov:

- sedež v RS in proizvaja EEO pod svojim imenom ali blagovno znamko ali je EEO zasnoval ali izdelal in jo nato trži pod svojim imenom ali blagovno znamko na ozemlju RS,
- sedež v RS in na ozemlju RS pod svojim imenom ali blagovno znamko preprodaja EEO, ki so jo proizvedli drugi dobavitelji. Preprodajalec ne šteje za proizvajalca, če je na EEO vidna blagovna znamka proizvajalca, kot je določena v prejšnji točki,
- sedež v RS in v okviru dejavnosti daje na trg v RS EEO iz tretje države ali druge države članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: država članica EU) ali
- sedež v drugi državi članici EU ali tretji državi in prodaja EEO prek sredstev za komuniciranje na daljavo neposredno gospodinjstvom ali drugim uporabnikom v RS

(Iz dokumenta Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (Ur.l. RS, št. 55/15, 47/16, 72/18, 108/20))

Baterija

Kdo je proizvajalec baterij in akumulatorjev?

- pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ne glede na uporabljeno metodo prodaje, vključno s prodajo preko svetovnega spleta v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov, na ozemlju Republike Slovenije zaradi izvajanja svoje dejavnosti daje prvič v promet baterije ali akumulatorje, vključno s tistimi, ki so vgrajeni v naprave ali vozila;

- pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki na ozemlju Republike Slovenije daje prvič v promet baterije ali akumulatorje, pridobljene v drugih državah članicah Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), uvožene iz tretjih držav ali proizvedene na ozemlju Republike Slovenije, vključno s tistimi baterijami in akumulatorji, ki so vgrajeni v naprave ali vozila.

 (Iz dokumenta Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Ur. list RS št. 3/10, 64/12, 93/12, 103/15, 101/20))