Določeni so deleži zbiranja in obdelave odpadne električne in elektronske opreme

Skupni deleži nastale in zbrane odpadne električne in elektronske opreme, za katero morajo nosilci skupnih načrtov ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo za leto 2019 izpolniti, so naslednji:
– za nosilca skupnega načrta INTERSEROH d. o. o.: 13,66 %,
– za nosilca skupnega načrta RECIKEL, d. o. o.: 8,07 %,
– za nosilca skupnega načrta SLOPAK d. o. o.: 7,00 %,
– za nosilca skupnega načrta TRIGANA d. o. o.: 10,48 %,
– za nosilca skupnega načrta ZEOS, d. o. o.: 60,79 %.

Več: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-3116/sklep-o-dolocitvi-delezev-izpolnjevanja-obveznosti-za-katere-morajo-proizvajalci-elektricne-in-elektronske-opreme-za-leto-2019-zagotoviti-zbiranje-in-obdelavo-odpadne-elektricne-in-elektronske-opreme