Objavljen seznam električne in elektronske opreme po kombinirani nomenklaturi za leto 2018

Ministrstvo za okolje in prostor skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (Uredba o okoljski dajatvi) objavlja podrobnejši opis proizvodov, ki se razvrščajo v razrede in podrazrede električne in elektronske (EE) opreme oziroma Seznam EE opreme po kombinirani nomenklaturi za leto 2018, z veljavnostjo od 1. julija 2018 dalje.

Seznam je osnova za obračunavanje okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (OEEO), za poročevalsko obdobje julij-december 2018. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je pravna oseba, ki daje EE opremo v promet v Sloveniji in je proizvajalec ali pridobitelj EE opreme.

Seznam EE opreme po kombinirani nomenklaturi za leto 2018, z veljavnostjo od 1. julija 2018 dalje, vsebuje glede na zadnji predhodno objavljeni iz leta 2012 naslednje spremembe:

  • s seznama je bilo brisanih deset tarifnih oznak zaradi (ker v njihovem primeru ne gre za EE opremo skladno z njeno osnovno opredelitvijo, ker proizvodi zajeti v tarifni oznaki ne vsebujejo električnih proizvodov ali v izogib ponavljanju tarifnih oznak - proizvodi so zajeti v drugi tarifni oznaki);
  • dodanih je bilo štirinajst tarifnih oznak za proizvode (stroji za obdelavo lesa in podobni aparati, LED sijalke, fotonapetostni paneli, elektronske cigarete, interaktivne elektronske igrače, proizvodi, ki izhajajo iz skupne predhodne tarifne oznake 8543 70 90);
  • seznam je bil ažuriran glede na spremembe v sami kombinirani nomenklaturi (v obdobju od leta 2012 do 2018 je prišlo do sprememb pri osemindevetdesetih tarifnih oznakah s seznama).

Vir: http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8363/