Osnutek Uredbe o embalaži in odpadni embalaži

Da bi se praksa nerednega prevzemanja odpadne embalaže ali celo ustavitve prevzemanja teh odpadkov prekinila, so v uredbi določeni ukrepi, s katerimi naj bi se zagotovilo bolj redno prevzemanje odpadne embalaže. Na ta način ne bi bili več potrebni interventni ukrepi države za preprečevanje negativnih vplivov skladiščene odpadne embalaže na okolje in zdravje ljudi.

Uredba predvideva tudi spremembo in dopolnitev sistema razširjene odgovornosti proizvajalca na način, da vsi proizvajalci plačajo vse predpisane stroške ravnanja z odpadno embalažo (in ne več ali manj), pri čemer pa so stroški na enoto embalaže za proizvajalce, ki dajejo na trg RS bolj reciklabilno embalažo, manjši kot stroški za proizvajalce, ki dajejo na trg RS manj reciklabilno embalažo in embalažo, ki sploh ni primerna za predelavo. Na ta način se bi gospodarske subjekte spodbujalo, da za proizvodnjo embalaže in embaliranje izdelkov uporabljajo bolj okoljsko sprejemljive materiale.

Uredba vsebuje tudi določbe za izvrševanje 104. člena Zakona o varstvu okolja, ki ureja določbe o registru varstva okolja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za okolje, ter določbe o finančnem jamstvu iz 115. člena Zakona o varstvu okolja.

Celoten osnutek najdete na: http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/9000/

Do 8. julija 2019 vse vabijo k oddaji pripomb in predlogov v zvezi z osnutkom, in sicer na e-naslov: gp.mop@gov.si.