Prodajalci so po novem odgovorni za predelavo nagrobnih sveč

V doslej veljavni uredbi je bilo določanje deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč in obdobje prevzemanja neustrezno predpisano, zato ministrstvo ni moglo objavljati deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč.

Gre za prenovljena pravila ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, zato da se zagotovi njihovo ločeno zbiranje od drugih komunalnih odpadkov, vključno z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov, ter recikliranje in drugi načini obdelave.

Cilji nove uredbe so jasna ureditev, ustreznejše ravnanje z odpadnimi svečami in preprečevanje njihovega kopičenja pri zbiralcih. Z njo se odpravljajo tudi vsebinska neskladja z uredbo o odpadkih.

Uredba prinaša dve pomembni novosti, ki bosta preprečili ponovitev težave s kopičenjem odpadne embalaže in sveč - po novem so za predelavo odpadnih sveč zadolženi tisti, ki sveče dajejo na trg, po vzoru uredbe o ravnanju z električno in elektronsko opremo se uvaja finančno jamstvo.

Finančno jamstvo mora biti v obliki bančne garancije ali zavarovalne police in se zagotavlja za vsako leto posebej do 1. septembra tekočega leta, pri čemer mora biti veljavnost finančnega jamstva 12 mesecev po izdaji. Upravičenec do sredstev finančnega jamstva je Ministrstvo za okolje in prostor RS.

Več: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-1187?sop=2019-01-1187