Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč

Deleži prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč so naslednji:

  • za družbo PRONS d. o. o., 42,22 %,
  • za družbo INTERSEROH d. o. o., 12,22 %,
  • za družbo SVEKO d. o. o., 35,65 %,
  • za družbo ZEOS, d. o. o., 9,91 %.

Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-1996/sklep-o-dolocitvi-delezev-prevzemanja-odpadnih-nagrobnih-svec-pri-izvajalcih-javne-sluzbe-zbiranja-in-upravljavcih-pokopalisc-za-obdobje-do-30--junija-2020