Sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti

Skupni deleži nastale in zbrane odpadne električne in elektronske opreme, za katero morajo nosilci skupnih načrtov ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo za leto 2018 izpolniti, so naslednji:

  • za nosilca skupnega načrta INTERSEROH d. o. o., 12,89 %,
  • za nosilca skupnega načrta RECIKEL, d. o. o., 6,45 %,
  • za nosilca skupnega načrta SLOPAK d. o. o., 8,43 %,
  • za nosilca skupnega načrta TRIGANA d. o. o., 11,08 %,
  • za nosilca skupnega načrta ZEOS, d. o. o., 61,15 %.

Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3516/sklep-o-dolocitvi-delezev-izpolnjevanja-obveznosti-za-katere-morajo-proizvajalci-elektricne-in-elektronske-opreme-za-leto-2018-zagotoviti-zbiranje-in-obdelavo-odpadne-elektricne-in-elektronske-opreme