Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija 2022

Deleži prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija 2022 so:

  • za družbo PRONS d. o. o. 44,82 %,
  • za družbo SVEKO d. o. o. 30,25 %,
  • za družbo INTERSEROH d. o. o. 14,67 %,
  • za družbo ZEOS, d. o. o. 10,26 %.

Link: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2537/sklep-o-dolocitvi-delezev-prevzemanja-odpadnih-nagrobnih-svec-pri-izvajalcih-javne-sluzbe-zbiranja-in-upravljavcih-pokopalisc-za-obdobje-do-30--junija-2022