Sklep o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2019

Proizvajalec sveč mora te obveznost izpolniti v deležu, ki je enak masnemu deležu vseh njegovih nagrobnih sveč, danih v promet v Sloveniji. Obveznosti lahko izpolni sam ali skupaj z drugimi proizvajalci tako, da pristopi k izvajanju skupnega načrta ravnanja s temi svečami, katerega izvajamo tudi mi. Deleži izpolnitve celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2019 pa so: za družbo PRONS, d. o. o., 39,93 %, za družbo INTERSEROH d. o. o., 12,66 %, za družbo SVEKO d. o. o., 34,06 % in za našo družbo ZEOS, d. o. o., 13,35 %.

Link: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0798/sklep-o-izpolnitvi-celoletne-obveznosti-ravnanja-z-odpadnimi-nagrobnimi-svecami-za-koledarsko-leto-2019/#I