Znani so deleži zbiranja in obdelave odpadne električne in elektronske opreme

Skupni deleži nastale in zbrane odpadne električne in elektronske opreme, za katero morajo nosilci skupnih načrtov ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo za leto 2020 izpolniti, so naslednji:
• za nosilca skupnega načrta INTERSEROH d. o. o.: 14,16 %,
• za nosilca skupnega načrta RECIKEL, d. o. o.: 8,79 %,
• za nosilca skupnega načrta SLOPAK d. o. o.: 9,62 %,
• za nosilca skupnega načrta TRIGANA d. o. o.: 7,58 %,
• za nosilca skupnega načrta ZEOS, d. o. o.: 59,85 %.

Več: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2838/sklep-o-dolocitvi-delezev-izpolnjevanja-obveznosti-za-katere-morajo-proizvajalci-elektricne-in-elektronske-opreme-za-leto-2020-zagotoviti-zbiranje-in-obdelavo-odpadne-elektricne-in-elektronske-opreme