• Glava Bg

Akcije in dogodki

Akcije in dogodki

V družbi ZEOS se zavedamo, kako pomembno je ozaveščanje končnih potrošnikov, zato mu vse od začetkov našega delovanja namenjamo veliko pozornosti in sredstev. Na območju celotne države izvajamo skrbno načrtovane akcije in dogodke, pri njihovi izvedbi pa se povezujemo s številnimi deležniki, kot so: lokalne skupnosti, šole, vrtci, trgovci, proizvajalci EEO, državni in lokalni mediji, izvajalci lokalnih javnih služb ravnanja z odpadki, …

S ciljanim informiranjem in ozaveščanjem končnih potrošnikov želimo izboljšati njihovo vedenje pri pravilnem ravnanju z odpadki, spremeniti navade in zvišati zavest o nujnosti odgovornega ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO), odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji (OPBA) in odpadnimi nagrobnimi svečami (ONS).

Skozi izvedbe številnih akcij, smo ugotovili, da končni potrošniki ločevanje odpadkov vse manj dojemajo kot opravilo, ki so ga v preteklosti nekateri morda videli celo kot nadležno, temveč postaja samoumevni del sodobnega, okolju prijaznega življenjskega sloga, na katerega so ponosni.

logo footer