Plakat
Aktualni projekt

Life Spodbujamo e-krožno

Naslov projekta: Life Spodbujamo e-krožno (LIFE18 GIE/SI/000008)

Slogan: Še sem uporaben

Trajanje projekta: 1.1.2020 - 31.12.2024

Kratek opis: Ozaveščanje ciljnih skupin in deležnikov o posameznih elementih krožnega gospodarstva. Spreminjanje njihovih navad pri ravnanju s še delujočimi aparati, in sicer s pomočjo ozaveščevalnih aktivnosti, izgradnje ustrezne infrastrukture ter zakonodajnih predlogov.

Vrednost projekta: 2.163.558 €

Nosilec projekta: ZEOS, d.o.o.

Partnerji projekta: Zbornica komunalnega gospodarstva / TSD, d.o.o.

Sofinancerji projekta: Evropska komisija, Ministrstvo za okolje in prostor RS

Deležniki projekta: izvajalci javnih služb ravnanja z odpadki, proizvajalci in distributerji EEO, občine, šole, serviserji, centri ponovne uporabe, inkubatorji in pospeševalniki, mednarodno združenje shem ravnanja z OEEO in druge sheme iz tujine

 

Roll-up

Namen in cilji:

 • Spodbujanje, informiranje in ozaveščanje lokalnih ciljih skupin in deležnikov o konceptu krožnega gospodarstva ter prednosti oz. nujnosti prehoda iz linearnega v krožni način delovanja.
 • Spreminjanje življenjskih navad potrošnikov in deležnikov pri ravnanju s še vedno delujočimi aparati z inovativnimi orodji ter povečanjem razpoložljivosti informacij in lokacij za njihovo oddajo.
 • V sodelovanju z javnimi komunalnimi podjetji vzpostaviti mrežo enotnih zbirnih mest, namenjenih prevzemu še delujočih aparatov, sporočanju prednosti krožnega gospodarstva, preusmeritvi deleža e-odpadkov v ponovno uporabo ali pripravo na ponovno uporabo.
 • Priprava strokovnih, celovitih in med ključnimi deležniki usklajenih navodil, smernic in algoritem za usmerjanje aparatov v postopek ponovne uporabe, priprave na ponovno uporabo in obnovo sestavnih delov za rezervne dele.
 • Vzpostaviti prvo slovensko krožno gospodarsko spletno platformo, zasnovano kot stičišče za komunikacijo vseh zainteresirane strani z viri informacij za serviserje, potrošnike, organizacije za ponovno uporabo, medije, s seznami deležnikov, izkušnjami dobrih praks, navodili za diagnostiko in popravilo. Spletna platforma bo služila kot orodje za nadzor nad spremembami navad potrošnikov.
 • Spodbujati in izvesti program razvoja in spodbujanja krožnih poslovnih modelov v sodelovanju z organizacijami, ki spodbujajo inovativne poslovne ideje.
Fen za lase

Ciljne skupine: 

 • gospodinjstva
 • potrošniki
 • mladi potrošniki
 • mlade družine
 • podjetja
 • startup podjetja
 • mediji
 • NVO

Rezultati: 

Projekt je v izvajanju.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Pripravljalna raziskava

PRIPRAVLJALNA RAZISKAVA

Pripravljalna raziskava je podlaga za načrtovanje in izvedbo vseh ostalih projektnih akcij in namenjena pridobivanju relevantnih podatkov o dogajanju in delovanju ciljnih skupin in deležnikov projekta.
V sklopu projekta smo izvedli:
- raziskavo obnašanja potrošnikov v zvezi s krožnim gospodarstvom,
- raziskavo stanja krožnega gospodarstva na področju električne in elektronske opreme v Sloveniji in EU.

Spodbujanje servisiranja

SPODBUJANJE SERVISIRANJA

Servisiranje aparatov spodbujamo s pomočjo različnih aktivnosti:
- s potujočo popravljalnico E-transformer 2.0,
- na samostojnih stojnicah različnih dogodkov,
- direktno pri serviserjih z različnimi akcijami,
- s pomočjo naše prenovljene spletne platforme ter družbenih omrežij.

Več o servisiranju

Souporaba in garažna razprodaja

SPODBUJANJE SOUPORABE 

Souporabo aparatov spodbujamo s pomočjo različnih aktivnosti:
- izvajanje izmenjevalnic še delujočih aparatov (v sklopu izmenjav drugih reči ali ločeno samo aparate, nekatere izmenjevalnice so po "pop-up" principu, nekatere pa so postale stalne), izmenjevalnice izvajamo na potujoči učilnici ali na samostojnih stojnicah oz. s pomočjo izbranih organizacij,
- nudenje pomoči pri vzpostaviti skupnosti souporabe za zaprte skupine,
- s pomočjo naše prenovljene spletne platforme ter družbenih omrežij.

Več o souporabi

Kotički

SPODBUJANJE ZBIRANJA ŠE DELUJOČIH APARATOV

Zbiranje še delujočih aparatov spodbujamo s pomočjo različnih aktivnosti:
- vzpostavitvijo kotičkov za ponovno uporabo: na več kot 60 lokacijah po Sloveniji na zbirnih centrih postavljamo kotičke za oddajo delujoče e-opreme, večina kot ločen prostor z enotnimi označbami in navodili ali pa kot manjši premični zabojnik,
- izvajanjem mobilnih akcij zbiranja še delujočih aparatov po državi in skupaj z organizacijami,
- s pomočjo naše prenovljene spletne platforme ter družbenih omrežij.

Video o kotičkih

Več o ponovni uporabi

Proces priprave za ponovno uporabo

PROCES PRIPRAVE EEO NA PONOVNO UPORABO

S projektnimi partnerji pripravljamo navodila za pripravo e-opreme na ponovno uporabo, da bi zagotovili enotno ravnanje z opremo v tem procesu. Navodila se prilagajajo za različne stopnje in različne akterje v postopku in bodo predlagana zakonodajalcu v uskladitev oz. spremembo zakonodaje. Tako bo omogočen trajen sistem ponovne uporabe e-odpadkov za učinkovito izvajanje koncepta krožnega gospodarstva.

Aparate zbiramo v kotičkih za oddajo še delujoče e-opreme ter izločamo na zbirnih centrih na podlagi pripravljenih navodil. Del opreme lansiramo direktno v lokalne centre za ponovno uporabo, tisti del, ki je za takojšnjo ponovno uporabo neprimeren pa odpeljemo k projektnemu partnerju v center priprave za ponovno uporabo. Aparati se tako vrnejo do potrošnikov preko različnih prodajnih kanalov.

Poslovni modeli

SPODBUJANJE RAZVOJA POSLOVNIH MODELOV

Razvoj poslovnih modelov spodbujamo s pomočjo različnih aktivnosti:
- pripravo programa za izobraževanje in iskanje poslovnih modelov,
- organizacijo dogodkov na področju iskanja poslovnih modelov (izvajamo v sodelovanju s pospeševalniki zagonskih podjetij in drugimi organizacijami),
- izborom poslovnih idej in podporo do nivoja načrta,
- prenosom dobrih praks iz tujine,
- s pomočjo naše prenovljene spletne platforme ter družbenih omrežij.

Več o poslovnih modelih

Prenosljivost in ponovljivost

PONOVLJIVOST IN PRENOSLJIVOST AKTIVNOSTI

Za razširjanje projektnih rezultatov bomo:
- izdelali Priročnik koncepta krožnega gospodarstva, s katerim bomo informirali ostale sheme zbiranja e-odpadkov o krožnem načinu ravnanja z e-opremo in spodbujanju k prenosu dobrih praks,
- vzpostavili pilotne kotičke za ponovno uporabo v tujini,
- prenesli projektne rešitve na druge odpadkovne tokove (npr. tekstil, pohištvo). 

Spletna platforma

KOMUNIKACIJSKE IN MARKETINŠKE AKTIVNOSTI

Za čim večji doseg ciljnih skupin izvajamo različne komunikacijske in marketinške aktivnosti, s katerimi razširjamo informacije o projektu in njegovih rezultatih:
- postavili smo pristajalno projektno stran,
- redno uporabljamo družbena omrežja,
- postavljamo informacijske table,
- redno pripravljamo in pošiljamo sporočila za javnost,
- medije in splošno javnost informiramo tudi s pomočjo radijskih, tiskanih in drugih oglasov ter ostalih orodij (npr. letaki, plakati, drug promocijski material).

Komunikacija in marketing

NETWORKING IN DOGODKI ZA ŠIRJENJE INFORMACIJ

Glavni namen mreženja je omogočiti in okrepiti sodelovanje v kolektivnih ukrepih na področju okolja:
- povezujemo se z drugimi Life projekti in projektni s podobno tematiko,
- v pripravi imamo izvedbo večje strokovne konference,
- organiziramo delavnice za ozaveščanje mladih,
- pripravljamo dneve odprtih vrat na zbirnih centrih in podobne dogodke.

Povezava do projektne strani

Spletna stran projekta

Galerija

Utrinki projekta

S projektom so povezane naslednje zanimive strokovne in poljudne objave ter projekti in organizacije:

EU Akcijski plan za krožno gospodarstvo

Platforma za pospeševanje krožnega gospodarstva

Organizacije, ki se ukvarjajo s problematiko odpadne električne in elektronske opreme

Zahteve po ekološkem dizajnu naprav

Smernice Partnerstva za pospeševanje krožnega gospodarstva

Sporočilo Svetovnega ekonomskega foruma o količini odpadne električne in elektronske opreme

Izobraževanja o popravilih odpadne električne in elektronske opreme

Analiza defektov elektronskih komponent

Potrošniško poročilo o obnovljeni elektroniki

Statistika zbrane odpadne električne in elektronske opreme po državah članicah EU

Sorodni projekti evropskih finančnih mehanizmov

Projekti, ki se ukvarjajo z odpadno električno in elektronsko opremo izven držav članic OECD

Telefon, katerega izdelava upošteva načela krožnega gospodarstva

Recikliranje odpadne električne in elektronske opreme v luči krožnega gospodarstva

Zeos
Life
TSD d.o.o.